Forex Channel Trading Strategy For MT4

Forex Channel Trading Strategy For MT4

Forex Channel Trading Strategy For MT4 dựa trên các đường xu hướng và kênh xu hướng mà bạn có thể rút ra dựa trên hành động giá của một xu hướng.

Chiến lược đòi hỏi một phần tốt từ người giao dịch nhưng nếu áp dụng đúng, thì bạn sẽ có một chiến lược vững chắc, có nhiều ý nghĩa trong các điều kiện thị trường theo xu hướng.

Đầu tiên bạn cần phát hiện một xu hướng. Sau đó, bạn vẽ một đường xu hướng. Bây giờ bạn có thể sao chép đường xu hướng này và di chuyển song song với đường xu hướng ban đầu để hành động giá hoàn chỉnh của xu hướng nằm giữa hai đường xu hướng này.

Trong trường hợp xu hướng tăng, hiện tại bạn đã tạo ra một kênh xu hướng mà bạn có thể sử dụng để dự đoán vị trí của mức tăng thấp tiếp theo của xu hướng tăng. Và sau khi xu hướng tăng tiếp tục, bạn có thể ước tính nơi mà sự tăng giá tiếp theo có thể kết thúc. Khu vực này có thể được sử dụng như một khu vực thoát tốt.

Trong một xu hướng tăng, bạn có thể sử dụng hiệu chỉnh (xu hướng giảm nhỏ so với xu hướng tăng chính) để vẽ một cái nêm hoặc cờ. Ngay khi nêm hoặc cờ bị phá vỡ để tăng giá thì bạn có thể bắt đầu giao dịch mua.

Như đã đề cập ở trên, bạn có thể sử dụng ranh giới trên của kênh xu hướng của xu hướng tăng chính để xác định mức giá thoát tốt.

Tải về mô tả hệ thống đầy đủ và các tập tin ở đây:

FREE Forex Channel Trading Strategy

Download the FREE Forex Channel Trading Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!