Complex Common indicator for MT4 (WITH INDICATOR DOWNLOAD)

Complex Common Indicator For MT4

Complex Common Indicator For MT4

Complex Common Indicator For MT4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพการซื้อที่มากเกินไปและมากเกินไปของคู่สกุลเงิน การคำนวณขึ้นอยู่กับสกุลเงินหลักและราคาอ้างอิงและการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดเน้นการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อเส้นโค้งของตัวบ่งชี้ขยายตัวขึ้นคุณควรมองหาตลาดที่มีแนวโน้มและสิ่งนี้อาจสร้างโอกาสการทำกำไรที่ยิ่งใหญ่ ในทางกลับกันให้พยายามอยู่ข้างสนามเมื่อเส้นโค้งตัวบ่งชี้อยู่ใกล้เส้นอ้างอิง

FREE Complex Common Indicator

Download the FREE Complex Common Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

การติดตั้ง Complex Common Indicator For MT4

หลังจากคุณดาวน์โหลดตัวบ่งชี้ผ่านแบบฟอร์มด้านบนคุณจะต้องทำการแตกไฟล์ zip จากนั้นคุณต้องคัดลอกไฟล์ Complex_Common.mq4 ลงในโฟลเดอร์ MQL4Indicators ของการติดตั้ง MT4 ของคุณ หลังจากนั้นโปรดรีสตาร์ท MT4 จากนั้นคุณจะเห็นตัวบ่งชี้ในรายการตัวบ่งชี้

พารามิเตอร์ของ Complex Common Indicator For MT4

กระบวนการ Complex Common Indicator For MT4 มีพารามิเตอร์ 0 เพื่อกำหนดค่า

บัฟเฟอร์ของ Complex Common Indicator For MT4

Complex Common Indicator For MT4 ให้บัฟเฟอร์ 5

SetIndexBuffer(0,USD);
SetIndexBuffer(1,EUR);
SetIndexBuffer(2,GBP);
SetIndexBuffer(3,CHF);
SetIndexBuffer(4,JPY);

ส่วนหลักของรหัส

int start()
 {
  int limit;
  int counted_bars=IndicatorCounted();
//---- ïðîâåðêà íà âîçìîæíûå îøèáêè
  if(counted_bars lt 0) return(-1);
//---- ïîñëåäíèé ïîñ÷èòàííûé áàð áóäåò ïåðåñ÷èòàí
  if(counted_bars gt 0) counted_bars-=10;
  limit=Bars-counted_bars;
//---- îñíîâíîé öèêë
  int Price=6;
  int Mode=3;
  int per1,per2;
  switch(Period())
   {
   case 1:   per1=m1_per; per2=m1_fast; break;
   case 5:   per1=m5_per; per2=m5_fast; break;
   case 15:  per1=m15_per;per2=m15_fast; break;
   case 30:  per1=m30_per;per2=m30_fast; break;
   case 60:  per1=h1_per; per2=h1_fast; break;
   case 240:  per1=h4_per; per2=h4_fast; break;
   case 1440: per1=d_per; per2=d_fast; break;
   case 10080: per1=w_per; per2=w_fast; break;
   case 43200: per1=mn_per; per2=mn_fast; break;
   }
  for(int i=0; i lt limit; i++)
   {
   USD[i]=
   (iMA("EURUSD",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURUSD",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPUSD",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPUSD",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("USDCHF",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDCHF",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("USDJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   EUR[i]=
   (iMA("EURUSD",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURUSD",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURGBP",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURGBP",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURCHF",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURCHF",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   GBP[i]=
   (iMA("GBPUSD",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPUSD",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURGBP",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURGBP",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPCHF",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPCHF",0,per1,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   CHF[i]=
   (iMA("USDCHF",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDCHF",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("EURCHF",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURCHF",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("GBPCHF",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPCHF",0,per2,0,Mode,Price,i))*10000
   +
   (iMA("CHFJPY",0,per2,0,Mode,Price,i)-
   iMA("CHFJPY",0,per1,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   JPY[i]=
   (iMA("USDJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("USDJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   +
   (iMA("EURJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("EURJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   +
   (iMA("GBPJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("GBPJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   +
   (iMA("CHFJPY",0,per1,0,Mode,Price,i)-
   iMA("CHFJPY",0,per2,0,Mode,Price,i))*100
   ;
   }
//----
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.