Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4 chủ yếu được sử dụng để tìm dấu hiệu đảo ngược xu hướng trong biểu đồ giá. Bạn sẽ tìm thấy một trung bình di chuyển đậm màu đỏ. Khi giá giao dịch trên đường màu đỏ, bạn sẽ thấy giá đang tăng mạnh. Ngược lại, khi giá giao dịch dưới đường màu đỏ, bạn cần tìm kiếm các tín hiệu giao dịch ngắn. Cố gắng sử dụng công cụ này trong giai đoạn cao hơn để bạn không phải đối phó với sự thay đổi xu hướng nhỏ trên thị trường.

FREE Lsma Indicator

Download the FREE Lsma Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Cài đặt Lsma Indicator For MT4

Sau khi bạn tải xuống chỉ báo qua biểu mẫu ở trên, bạn cần giải nén tệp zip. Sau đó, bạn cần sao chép tệp lsma.mq4 vào thư mục MQL4Indicators cài đặt MT4 của bạn. Sau đó, vui lòng khởi động lại MT4 và sau đó bạn sẽ có thể thấy chỉ báo trong danh sách các chỉ báo.

Các tham số của Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4 có các tham số 2 để cấu hình.

extern int period=50;
extern int CountBars=10000;  // Êîëè÷åñòâî îòîáðàæàåìûõ áàðîâ

Bộ đệm của Lsma Indicator For MT4

Lsma Indicator For MT4 cung cấp bộ đệm 1 .

SetIndexBuffer(0,buffer);

Các bộ phận chính của bộ luật

void start()
 {
  int counted_bars=IndicatorCounted();
  int limit=Bars-counted_bars;
  if(counted_bars==0)
   {
   limit-=(period+1);
   limit=MathMin(CountBars,limit);
   }
  for(int i=0; i lt limit; i++)
   {
   buffer[i]=LSMA(period,i);
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double LSMA(int ma_period,int shift)
 {
  double lengthvar;
  double tmp;
  double sum=0;
  for(int i=ma_period; i gt =1; i--)
   {
   lengthvar=(ma_period+1)/3;
   tmp=(i-lengthvar)*Close[ma_period-i+shift];
   sum+=tmp;
   }
  double value=sum*6/(ma_period*(ma_period+1));
  return(value);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.