A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4 vẽ bốn đường quan trọng trong biểu đồ giá. Đường trong khi được vẽ dựa trên đường EMA 8 và nó cung cấp cho các nhà giao dịch một manh mối rõ ràng về hướng của xu hướng. Và ba dòng còn lại cho thấy sức mạnh của xu hướng, mục tiêu đóng và lớn nhất cho các thiết lập thương mại nhất định.

FREE A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator

Download the FREE A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

 

Cài đặt A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

Sau khi bạn tải xuống chỉ báo qua biểu mẫu ở trên, bạn cần giải nén tệp zip. Sau đó, bạn cần sao chép tệp Priliv.mq4 vào thư mục MQL4Indicators cài đặt MT4 của bạn. Sau đó, vui lòng khởi động lại MT4 và sau đó bạn sẽ có thể thấy chỉ báo trong danh sách các chỉ báo.

Các tham số của A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4 có các tham số 0 để cấu hình.

Bộ đệm của A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4

A reversal indicator Priliv.mq4 Indicator For MT4 cung cấp bộ đệm 4 .

SetIndexBuffer(0,Buf_1);
SetIndexBuffer(1,Buf_2);
SetIndexBuffer(2,Buf_3);
SetIndexBuffer(3,Buf_4);

Các bộ phận chính của bộ luật

int start()
  {
  int counted_bars=IndicatorCounted();
  if(counted_bars lt 0) return(-1);
  if(counted_bars gt 0) counted_bars--;
  int limit=Bars-counted_bars;
  if(counted_bars==0) limit--;
  i=limit;  
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  for (n=2;n lt =Kol_Line;n++)
   {
   k=n-1;  
   Polzun_1[n]=Polzun_1[k]/KK;
   Polzun_2[n]=Polzun_2[k]/KK;
   Polzun_3[n]=Polzun_3[k]/KK;
   }
//====================================================================================================================
  while(i gt =0)
   {
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   MA_0 = iMA( NULL, 0, Period_MA_0, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i        );   
   Buf_1[i]=MA_0;                            // Îïîðíàÿ ÌÀ
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Buf_2[i]= 0;
   MA_11 = iMA( NULL, 0, Period_MA_1, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i       ); 
   for (n=1;n lt =Kol_Line;n++)
     {
     MA_12 = iMA( NULL, 0, Period_MA_1, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i +Polzun_1[n]);
     Line[n] = MA_11-MA_12;                  
     Buf_2[i] = Buf_2[i]+Line[n];
     }
   Buf_2[i]= MA_0 + K*Buf_2[i]/Kol_Line;
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Buf_3[i]= 0;
   MA_11 = iMA( NULL, 0, Period_MA_2, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i       ); 
   for (n=1;n lt =Kol_Line;n++)
     {
     MA_12 = iMA( NULL, 0, Period_MA_2, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i +Polzun_2[n]);
     Line[n] = MA_11-MA_12;                  
     Buf_3[i] = Buf_3[i]+Line[n];
     }
   Buf_3[i]= iMA( NULL, 0, Period_MA_0*K2, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i) + K*Buf_3[i]/Kol_Line;
   if (K2==0)Buf_3[i]=0;
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Buf_4[i]= 0;
   MA_11 = iMA( NULL, 0, Period_MA_3, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i       ); 
   for (n=1;n lt =Kol_Line;n++)
     {
     MA_12 = iMA( NULL, 0, Period_MA_3, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i +Polzun_3[n]);
     Line[n] = MA_11-MA_12;                  
     Buf_4[i] = Buf_4[i]+Line[n];
     }
   Buf_4[i]= iMA( NULL, 0, Period_MA_0*K3, 0, MODE_LWMA, PRICE_TYPICAL, i) + K*Buf_4[i]/Kol_Line;
   if (K3==0)Buf_4[i]=0;
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   i--;
   }
//====================================================================================================================
  return(0);
  }
//ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ
int deinit()
  {
  return(0);
  }
//ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.