4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 analyserar det öppna, höga, stängande och låga ljuset för att skapa en ny uppsättning japansk ljusstake. När priset trender högre är färgen på ljusstaken brun. Tvärtom, när priset trender lägre, färgas ljusstaken i grönt. Baserat på ljuskodens ljuskod kan handlarna enkelt hitta riktningen för den stora trenden. För att genomföra handeln måste handlarna lita på den större bilden av marknaden. Om du använder läsningen av denna indikator i den lägre tidsramen, är chansen mycket hög att du inte kommer att kunna göra ett anständigt resultat från den här marknaden. För att förbättra din utförande av handeln måste du lära dig att analysera ljusstake-mönstren när priset når den kritiska support- och motståndsnivån. Baserat på de kritiska nivåerna måste handlarna fokusera på den långsiktiga prisrörelsen så att de inte behöver hantera de falska topparna.

FREE 4MA Candles Indicator

Download the FREE 4MA Candles Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installera 4MA Candles Indicator For MT5

När du har laddat ner indikatorn via formuläret ovan måste du packa upp zip-filen. Sedan måste du kopiera filen 4_ma_candles.mq5 till mappen MQL5Indicators för din MT5 installation. Efter det kan du starta om MT5 så kan du se indikatorn i listan över indikatorer.

Parametrar för 4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 har parametrar för 2 att konfigurera.

input int    AvgPeriod = 25;    // Averages period
input enMaTypes AvgType  = avgEma;  // Averages method

Buffertar från 4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 tillhandahåller 5 buffertar.

SetIndexBuffer(0,cano ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,canh ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,canl ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,canc ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

Huvuddelar i koden

int OnCalculate(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime& time[],
        const double& open[],
        const double& high[],
        const double& low[],
        const double& close[],
        const long& tick_volume[],
        const long& volume[],
        const int& spread[])
{ 
  int bars = Bars(_Symbol,_Period); if (bars lt rates_total) return(-1);
  for (int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++)
  {
   double mao = iCustomMa(AvgType,open[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,0);
   double mac = iCustomMa(AvgType,close[i],AvgPeriod,i,rates_total,1);
   double mah = iCustomMa(AvgType,high[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,2);
   double mal = iCustomMa(AvgType,low[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,3);
     canh[i] = MathMax(MathMax(MathMax(mao,mac),mal),mah);
     canl[i] = MathMin(MathMin(MathMin(mao,mac),mal),mah);
     cano[i] = mao;
     canc[i] = mac;
     colors[i] = mao gt mac ? 2 : mao lt mac ? 1 : 0; 
  }
  return(rates_total);
}

//------------------------------------------------------------------
//                                 
//------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

#define _maInstances 4
#define _maWorkBufferx1 1*_maInstances
#define _maWorkBufferx2 2*_maInstances

double iCustomMa(int mode, double price, double length, int r, int bars, int instanceNo=0)
{
  switch (mode)
  {
   case avgSma  : return(iSma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   case avgEma  : return(iEma(price,length,r,bars,instanceNo));
   case avgSmma : return(iSmma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   case avgLwma : return(iLwma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   default    : return(price);
  }
}

//
//
//
//
//

double workSma[][_maWorkBufferx2];
double iSma(double price, int period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workSma,0)!= _bars) ArrayResize(workSma,_bars); instanceNo *= 2; int k;

  //
  //
  //
  //
  //
   
  workSma[r][instanceNo+0] = price;
  workSma[r][instanceNo+1] = price; for(k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++) workSma[r][instanceNo+1] += workSma[r-k][instanceNo+0]; 
  workSma[r][instanceNo+1] /= 1.0*k;
  return(workSma[r][instanceNo+1]);
}

//
//
//
//
//

double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workEma,0)!= _bars) ArrayResize(workEma,_bars);

  //
  //
  //
  //
  //
   
  workEma[r][instanceNo] = price;
  double alpha = 2.0 / (1.0+period);
  if (r gt 0)
     workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
  return(workEma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workSmma[][_maWorkBufferx1];
double iSmma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workSmma,0)!= _bars) ArrayResize(workSmma,_bars);

  //
  //
  //
  //
  //

  if (r lt period)
     workSmma[r][instanceNo] = price;
  else workSmma[r][instanceNo] = workSmma[r-1][instanceNo]+(price-workSmma[r-1][instanceNo])/period;
  return(workSmma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workLwma[][_maWorkBufferx1];
double iLwma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workLwma,0)!= _bars) ArrayResize(workLwma,_bars);
  
  //
  //
  //
  //
  //
  
  workLwma[r][instanceNo] = price;
   double sumw = period;
   double sum = period*price;

   for(int k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++)
   {
     double weight = period-k;
        sumw += weight;
        sum  += weight*workLwma[r-k][instanceNo]; 
   }       
   return(sum/sumw);
}

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.