4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 phân tích độ mở, cao, đóng và thấp của nến để tạo ra một bộ nến mới của Nhật Bản. Khi giá có xu hướng cao hơn, màu của nến có màu nâu. Ngược lại, khi giá đang có xu hướng thấp hơn, màu của nến được tô màu xanh lá cây. Dựa trên mã màu của nến, các nhà giao dịch có thể dễ dàng tìm thấy hướng của xu hướng chính. Để thực hiện các giao dịch, các nhà giao dịch cần dựa vào bức tranh lớn hơn của thị trường. Nếu bạn sử dụng việc đọc chỉ số này trong khung thời gian thấp hơn, khả năng rất cao là bạn sẽ không thể kiếm được lợi nhuận kha khá từ thị trường này. Để cải thiện quy trình thực hiện giao dịch của bạn, bạn phải học cách phân tích các mô hình nến khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Dựa trên các mức quan trọng, các nhà giao dịch cần tập trung vào biến động giá dài hạn để họ không phải đối phó với các đột biến giả.

FREE 4MA Candles Indicator

Download the FREE 4MA Candles Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Cài đặt 4MA Candles Indicator For MT5

Sau khi bạn tải xuống chỉ báo qua biểu mẫu ở trên, bạn cần giải nén tệp zip. Sau đó, bạn cần sao chép tệp 4_ma_candles.mq5 vào thư mục MQL5Indicators cài đặt MT5 của bạn. Sau đó, vui lòng khởi động lại MT5 và sau đó bạn sẽ có thể thấy chỉ báo trong danh sách các chỉ báo.

Các tham số của 4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 có các tham số 2 để cấu hình.

input int    AvgPeriod = 25;    // Averages period
input enMaTypes AvgType  = avgEma;  // Averages method

Bộ đệm của 4MA Candles Indicator For MT5

4MA Candles Indicator For MT5 cung cấp bộ đệm 5 .

SetIndexBuffer(0,cano ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,canh ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,canl ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,canc ,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

Các bộ phận chính của bộ luật

int OnCalculate(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime& time[],
        const double& open[],
        const double& high[],
        const double& low[],
        const double& close[],
        const long& tick_volume[],
        const long& volume[],
        const int& spread[])
{ 
  int bars = Bars(_Symbol,_Period); if (bars lt rates_total) return(-1);
  for (int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i lt rates_total && !IsStopped(); i++)
  {
   double mao = iCustomMa(AvgType,open[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,0);
   double mac = iCustomMa(AvgType,close[i],AvgPeriod,i,rates_total,1);
   double mah = iCustomMa(AvgType,high[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,2);
   double mal = iCustomMa(AvgType,low[i] ,AvgPeriod,i,rates_total,3);
     canh[i] = MathMax(MathMax(MathMax(mao,mac),mal),mah);
     canl[i] = MathMin(MathMin(MathMin(mao,mac),mal),mah);
     cano[i] = mao;
     canc[i] = mac;
     colors[i] = mao gt mac ? 2 : mao lt mac ? 1 : 0; 
  }
  return(rates_total);
}

//------------------------------------------------------------------
//                                 
//------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

#define _maInstances 4
#define _maWorkBufferx1 1*_maInstances
#define _maWorkBufferx2 2*_maInstances

double iCustomMa(int mode, double price, double length, int r, int bars, int instanceNo=0)
{
  switch (mode)
  {
   case avgSma  : return(iSma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   case avgEma  : return(iEma(price,length,r,bars,instanceNo));
   case avgSmma : return(iSmma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   case avgLwma : return(iLwma(price,(int)length,r,bars,instanceNo));
   default    : return(price);
  }
}

//
//
//
//
//

double workSma[][_maWorkBufferx2];
double iSma(double price, int period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workSma,0)!= _bars) ArrayResize(workSma,_bars); instanceNo *= 2; int k;

  //
  //
  //
  //
  //
   
  workSma[r][instanceNo+0] = price;
  workSma[r][instanceNo+1] = price; for(k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++) workSma[r][instanceNo+1] += workSma[r-k][instanceNo+0]; 
  workSma[r][instanceNo+1] /= 1.0*k;
  return(workSma[r][instanceNo+1]);
}

//
//
//
//
//

double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workEma,0)!= _bars) ArrayResize(workEma,_bars);

  //
  //
  //
  //
  //
   
  workEma[r][instanceNo] = price;
  double alpha = 2.0 / (1.0+period);
  if (r gt 0)
     workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
  return(workEma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workSmma[][_maWorkBufferx1];
double iSmma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workSmma,0)!= _bars) ArrayResize(workSmma,_bars);

  //
  //
  //
  //
  //

  if (r lt period)
     workSmma[r][instanceNo] = price;
  else workSmma[r][instanceNo] = workSmma[r-1][instanceNo]+(price-workSmma[r-1][instanceNo])/period;
  return(workSmma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workLwma[][_maWorkBufferx1];
double iLwma(double price, double period, int r, int _bars, int instanceNo=0)
{
  if (period lt =1) return(price);
  if (ArrayRange(workLwma,0)!= _bars) ArrayResize(workLwma,_bars);
  
  //
  //
  //
  //
  //
  
  workLwma[r][instanceNo] = price;
   double sumw = period;
   double sum = period*price;

   for(int k=1; k lt period && (r-k) gt =0; k++)
   {
     double weight = period-k;
        sumw += weight;
        sum  += weight*workLwma[r-k][instanceNo]; 
   }       
   return(sum/sumw);
}

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.